Main menu

Püsimeigi baaskoolitus

Trainer: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

1. Õppekava nimetus: Püsimeigi baaskoolitus

2. Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal kulmude, silmade ja huulte püsimeigi protseduuri teostamiseks vajalikud baasteadmised ja baasoskused.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks püsimeigiprotseduuriks, järgides hügieeni- ja ohutuse- ja tervisekaitsenõudeid;
 • omab teadmisi näoehituses ja nahaehituses, selgitab välja protseduuri vastunäidustusi;
 • järgib protseduuri reegleid, tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid;
 • oskab valida värvi vastavalt nahatoonile;
 • kasutades erinevaid püsimeigi tehnikaid (hajutus,- ja karvtehnika) oskab disainida õigeid kulmukaari;
 • oskab teostada silmalaugude ja ripsmete vahelise püsimeiki;
 • oskab teostada huulte kontuuri ja täieliku täitmise püsimeiki;
 • nõustab klienti püsimeigi koduhoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada püsimeigi tegemiseks vajalikke baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

10-päevane koolitus, kokku 80 akadeemilist tundi, millest 17 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 63 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.

Praktilistele tundidele kool tagab modellide osavõttu. Juhul, kui modell mingil põhjusel kohale ei ilmu, lepitakse õppijaga kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.   

6. Koolitaja kvalifikatsioon: vähemalt 2 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud püsimeigimeister tööstaažiga vähemalt 6 aastat.

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

1 õppepäeva kava 10.00-16.45

Auditoorne töö koolikeskonnas: (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

Loengud:

• Hügieeni- ja ohutusnõuded, instrumentide ja töövahendite desinfitseerimine ja steriliseerimine, tervisekaitsenõuded.

• Töökoha ettevalmistamine ja töökoha korrastamine peale protseduuri.

• Algteadmised anatoomias, füsioloogias ja dermotoloogias.

Puhkeaeg 45 min

• Nahastruktuur, nahavärv, nahapatoloogiad, vanusega naha muutused

• Vastunäidustused, võimalikud nahareaktsioonid, herpes ja haigused

• Näoehitus, kulmude/huulte ja silmade modelleerimine.

2 õppepäeva kava 10.00-16.45

Auditoorne töö koolikeskonnas: (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

Loengud:

• Sissejuhatus ja mikropigmentatsiooni teooriasse

• Püsimeigi tehnoloogia ja tehnikad:

- Kulmude püsimeik – hajutus,- ja karvade imitatsiooni baastehnika, protseduuri etapid

- Huulte püsimeik - kontuur, hajutus, huulte täitmine, protseduuri etapid

- Silmade püsimeik- silmalaugude ja ripsmete vaheline täitmine, protseduuri etapid

Puhkeaeg 45 min

'• Toodete ülevaade

• Pigmentide ja värvide valik, koloristika alused 

• Kliendi konsultatsioon ja kodune hooldus, kinnikasvamise kestus, kinnikasvamise rikkumine ja tagajärjed

• Enim levinud vead 

• Püsimeigi korrigeerimine

3 õppepäeva kava 10.00-16.45

Praktika koolikeskonnas õpetaja juhendamisel: (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

• Töö harjutusalusel - harjutus: kulmude püsimeik hajutusega, töö analüüs

• Töö harjutusalusel - harjutus: kulmude püsimeik karvtehnikas, töö analüüs

Puhkeaeg 45 min

•  Töö harjutusalusel - harjutus: silmade püsimeik, töö analüüs

• Töö harjutusalusel - harjutus: huulte püsimeik, töö analüüs

4 ja 5 õppepäevade kava 10.00-16.45

Praktika koolikeskonnas õpetaja juhendamisel: (16 tundi + 2 akadeemilist tundi puhkeaega)

• Värvide valik 

• Näoehitus, kulmude modelleerimine arvestades silmade asetust

• Iga õppepäeval praktiline töö 3 modelliga: kulmude püsimeik hajutustehnikas, püsimeik karvtehnikas 

6 ja 7 õppepäevade kava 10.00-16.45

Praktika koolikeskonnas õpetaja juhendamisel: (16 tundi + 2 akadeemilist tundi puhkeaega)

• Värvide valik 

• Näoehitus, huulte modelleerimine, huulte kuju muutmine

• Iga õppepäeval praktiline töö 3 modellidega: huuled. Huulte kontuur, hajutus, täitmine.

8 õppepäeva kava 10.00-16.45

Praktika koolikeskonnas õpetaja juhendamisel: (8 tundi + 1 akadeemilist tundi puhkeaega)

• Värvide valik 

Näoehitus, silmade modelleerimine, kuju muutmine

• Praktiline töö 3 modelliga: silmad. Ülemiste laugude püsimeik, ripsmete vaheline täitmine.

9 õppepäeva kava 10.00-16.45

Eksam Esimene päev: (1 tund) 

Kirjalik teooria test 20-st küsimusest. 

Praktiline eksamitöö koolikeskonnas õpetaja juuresolekul: (7 tundi + 1 akadeemilist tundi puhkeaega)

Praktilisel eksamil esimesel päeval tuleb iseseisvalt õpetaja juuresolekul koolikeskkonnas teostada tööd modellil:

1 - huulte püsimeik: kontuur koos täitmisega

10 õppepäeva kava 10.00-16.45

Eksam Teine päev: (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

Praktilisel eksamil teisel päeval tuleb iseseisvalt teostada õpetaja juuresolekul koolikeskkonnas kaks tööd modellidel:

1 - kulmude püsimeik karvtehnikas hajutusega

2 - silmade püsimeik: ülemise silmalaugu püsimeik koos ripsmete vahelise täitmisega

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Koolitus lõpeb teoreetilise testiga ja praktilise eksamiga.

Teoreetilise testi hinnatakse 20-punktilise skaala järgi. Test loetakse arvestatuks, kui punktide arv on vähemalt 10 punkti, mis vastab 50%-le. Tööd hindab õpetaja.

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

 • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
 • protseduuri reeglite järgimine ja õigete ergonoomilste töövõtete kasutamine 
 • näoehitusest ja nahaehitusest teadmiste kasutamine, protseduuri vastunäidustuste välja selgitamine;
 • tulemuse esteetilisus;
 • klienditeenindus, kliendi nõustamine püsimeigi koduhoolduse osas. 

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti või vajas vähest abi

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%) iga modellil tehtud eksamitöö kohta.  Tööd hindab õpetaja.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on vaja sooritada teoreetilise testi „arvestatud" tulemusele ja praktilise eksami vähemalt 5 punktile iga modellil tehtud eksamitöö puhul.

9. Väljastatavad dokumendid: 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind:

Koolituse hind sisaldab kõike vajalikku õppeväljandite saavutamiseks.

Koolitusel õpetatakse teostada püsimeiki mille protseduuri käigus anesteetikumites pole vajadust. Anesteetikume koolitusel ei kasutata.

Koolitus ilma komplektita kooli materjalidega ja kooli aparaadiga 2500 EUR. Õpilane saab kasutada õppevahendeid ainult klaasiruumis koolituse ajal. Kooli poolt on tagatud õppevahendid õpiväljundite saavutamiseks. 

Koolitus harjutuskomlpektiga LEOX 3230 EUR .  

LEOX komplekt sisaldab: 

• Aparaat püsimeigi tegemiseks LEOX, Venemaa (ei sisalda toiteploki ega nõelu)

• Purebeau püsimeigivärv kulmudele, silmadele ja huultele 3 tk (10 ml)

• Värvikonteinerid (100 tk)

• Sõrmus värvikonteineritele (30 tk) 

• Harjutamise alus Kulmud/Silmad

• Harjutamise alus Huuled

Koolitus harjutuskomlpektiga PUREBEAU 3470 EUR 

Õpilane saab võtta kaasa harjutuskomplekti ja harjutada kodus. Peale koolitust harjutuskomplekt jääb õpilasele. 

PUREBEAU komplekt sisaldab: 

• Aparaat püsimeigi tegemiseks PUREBEAU EZEE, Saksamaa

• Nõel aparaadile 1-peaga (20 tk) ühekordseks kasutamiseks

• Ühekordne ots nõele metallist 1-peaga (20 tk) ühekordseks kasutamiseks

• Purebeau püsimeigivärv kulmudele, silmadele jahiiltele 3 tk (10 ml)

• Värvikonteinerid (100 tk)

• Sõrmus värvikonteineridele (30 tk) 

• Harjutamise alus Kulmud/Silmad

• Harjutamise alus Huuled

Õpilane saab võtta kaasa harjutuskomplekti ja harjutada kodus. Peale koolitust harjutuskomplekt jääb õpilasele. 

Kaal: 
0