Peamenüü

Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused 

1. Üldsätted

1.1 Charmbeauty OÜ (12310651) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Esteetika ilukool (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

1.3 Õppetöö toimub renidtavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Juhkentali 15, Tallinn ja teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad nii individuaalõppes kui  grupikoolitusena. Gruppis osalejate arv on max 3 inimest.

1.6 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.

1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Esteetika Ilukool  kodulehel www.esteetika.eu

1.9 Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Õppijate vajadustest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

1.10.1 õppekava nimetus;

1.10.2 õppekavarühm;

1.10.3 õppeesmärk;

1.10.4 õpiväljundid;

1.10.5 sihtgrupp;

1.10.6 õppekeel;

1.10.7 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.10.8 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.10.9 õppe sisu;

1.10.10 õppekeskkonna kirjeldus;

1.10.11 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.10.12 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

1.10.13 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11 Esteetika Ilukool jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi, millest teavitatakse koolitusele registreerinud õpilasi min 3 päeva enne koolituse algust.
1.12 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja. 

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja ees- ja perekonnanimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil, õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks ja Eesti Töötukassale koolitusele registreerimisteade edastamisel. 

2.2 Juhul, kui kursusel osalemise eest maksab juriidiline isik või teine inimene, siis küsitakse ka koolituse eest maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

2.3 3 Kool broneerib osalejale koha koolitusel ja selleks lisab kool osaleja andmed privaatsesse elektroonilisse broneerimissüsteemi mis on seotud koostööpartneri EsteeSalon ilusalongi kliendibaasiga ning kõik koolitusel osalejad saavad automatselt ilusalongi VIP kliendi staatuse ja edaspidi saavad kasutada ilusalongi teenuseid VIP soodushinnakirja alusel. Lisades andmeid elektroonilisse broneerimissüsteemi lisatakse automaatselt osaleja e-posti aadressi Esteetika Ilukooli ja EsteeSalon ilusalongi uudiskirja saajate hulka. Uudiskirja saajal on vabadus uudiskirjast igal hetkel loobuda.

2.4 andmeid säilitakse elektroonilises broneerimissüsteemis

2.5 Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusel osalemine

3.1 Koolitusele registreerumine

3.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda ja tasuda ettemaksuarve. Registreeruda saab internetis (www.esteetika.eu) vajutades nupule "Registreeru" ja täites vastavasisulise registreerimisvormi, e-posti teel (ilukool@esteetika.eu) või telefoni teel (56569040). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile koos ettemaksuarvega. 

3.1.2 Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks, huvilise soovi korral nõustab kool huvilist vajaliku koolituse leidmisel. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse ja registreerumise kohta e-posti teel (ilukool@esteetika.eu) või telefoni teel (56569040).

3.2 . Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Vähemalt üks päev enne iga koolituse algust võtab kool osalejatega ühendust kas telefoni teel või saadab kool registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, toimumiskoha informatsioon, koolituse ajagraafik.

3.2.3 . Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse ettemaksuarve.

4.2 Ettemaksuarve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu. 

5. Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord

5.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

5.2 Tunnistusele märgitakse koolitaja nime ja tunnistuse allkirjastab koolitaja. Tõendi allkirjastab koolipidaja esindaja.

5.3 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal; talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt. Õppija arvatakse koolist välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

6. Koolituse eest tasumine

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

6.2 2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta.

6.3 Koolituse eest täisulatuses tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või koolituspäeval enne koolituse algust kohapeal. Arve saadetakse e-posti teel ja soovi korral väljastatakse paberkandjal.

6.4 Esteetika Ilukoolis ei toimu õppetasust vabastamist.

7. Koolitusest loobumine

7.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (ilukool@esteetika.eu)

7.2 Ettemaksu tähtaegselt mittetasumisel koolituse aja broneering tühistatakse.

7.3 Kui õpilane on tasunud koolituse eest ettemaksu ja ta tühistab selle vähemalt viis kalendripäeva enne koolituse kuupäeva, tagastatakse ettemaks täies ulatuses õpilase poolt näidatud pangakontole.

7.4 Kui õpilane on tasunud koolituse eest ettemaksu ja ei teavita kooli oma soovist loobuda koolitusest vähemalt viis kalendripäeva enne koolituse kuupäeva ning/või jätab koolitusele ilmumata, siis ettemakstud summat ei tagastata.

7.5 Kui koolitus jääb ära Koolist tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õpilase poolt tasutud õppetasu / ettemaksu.

7.6 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine

8.1 Mõjuva põhjuseta koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

8.2 Kool langetab otsuse igakordselt arvestades iga üksikjuhtumi eripärasid. 

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.

9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.3 nõuda tasutud õppemaksu/ettemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.1.5 saada koolituse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2 2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;

9.2.3 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1 Kooli ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.