Peamenüü

Kvaliteedi tagamise alused

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Charmbeauty OÜ (12310651) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Esteetika ilukool (edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppetöö toimub renidtavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Juhkentali 15, Tallinn ja teistes õppetööks sobivates, renditavates ruumides.

2.2 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

2.3 Koolitused toimuvad nii individuaalõppes kui  grupikoolitusena. Gruppis osalejate arv on max 3 inimest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

2.5 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.

2.6 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

2.7 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Esteetika Ilukool  kodulehel www.esteetika.eu

2.8 Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Õppijate vajadustest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist. Õppekavad koostatakse koolitajatega koostöös selliselt kus koolitaja panustab õppekavade koostamisse suuliselt oma ala asjatundjana. Õppekevad uuendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui kursusel oskuste õpetamises muutub selle sisuline pool.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus, kui kursus hõlmab kutsestandardi kompetensi
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse õppegrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise väärtusega eesmärgiga õpilastel saavutada paremaid ning vahetult tööturul rakendatavaid tulemusi.

3.4 Esteetika Ilukool jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
3.5 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist haridust, kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendusettepanekud koolitajale ning muudab koolituse sise või korralduslikku poolt.

4.3 Juhul, kui tagasiside on koolitaja suhtes olnud negatiivne vahetatakse koolitaja välja.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimine – süstemaatiline õpilaste ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine kooli (p)arendustegevustes.

5.2 Iga koolitusel osalejale pakutakse täita koolituse lõpus kooli tagasiside küsimustiku, milles antakse hinnang koolituse sisule, koolitajatele ja koolituse korraldusele ning samas omapoolsed parendusettepanekud lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse muutmiseks. Koolituse kohta tagasiside saamiseks pakutakse koolituste lõpetajatele koolituse lõpus täita kirjalikult ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik või samuti võib anonüümselt edastada koolile tagasiside läbi kooli internetilhel asuva elektroonilise tagasiside vormi ,mis on leitav siin http://esteetika.eu/et/kontakt

5.3 Tagasiside küsitluslehtes olev informatsioon koondatakse ja analüüsitakse ning vajadusel võimaldab see kogum koolil teha muudatusi pärast hinnangute analüüsi lektorite/koolitajate valikul, õppekava mahu muutmisel ja koolituse korraldaldamisel kui see on põhjendatud ja vajalik.

5.4 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.4 Tagasiside hinnangud on anonüümsed ja kasutamiseks koolile.

5.3 Tagasiside andmine on vabatahtlik, pole koolituse lõpetajale kohustuslik.

6.  Andmete kogumine

6.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.